อัสลามมุอะลัยกุุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ

ผม นายพงศ์สิทธิ์ เด็นบาเส นายกสมาคมและบรรดาคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2019-2020 พวกเราทุกคนมีความยินดีที่จะร่วมมือกันในการสร้างสรรค์กิจกรรมของสมาคมอย่างเต็มที่ และ หวังเป็นอย่างยิ่งพวกเราจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านในการทำกิจกรรม ต่างของสมาคม ณ โอกาสนี้ ขออัลลอฮ ทรงประทานให้กับพวกเราทั้งหลายมีอีหม่านที่เข็มแข็งและสุขภาพพลานมัยที่ดีใน การประกอบคุณงามความดี และประสพความสำเร็จในชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้ากันทุกคน อามีน……..

ประวัติสมาคม

รายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทยในอาลีการ์

สมาคมนักเรียนไทยในอาลิการ์ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี 1984 ซึ่งเดิมทีแล้ว สมาคมฯ ได้มีชื่อว่า The Islamic Movement Association ซึ่งในสมัยนั้น ได้มีผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ แห่งนี้ หลายท่านด้วยกัน อาทิเช่น ศ.ดร. อิมรอน มะลูลีม ดร.จรัญ มะลูลีม ,ดร. กิติมา อมรทัตน์ ,อ. ไพบูรณ์ เจ๊ะยอเด และอีกหลายท่านด้วยกัน ภายหลัง ดร. ดาวุด อารีย์ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ นี้ เป็น The Thai Students Association (Aligarh Branch) และได้จัดตั้งที่ทำการสมาคมฯ ณ บ้าน Tanveer Manzil ซึ่งใช้เป็นศูนย์รวมของบรรดาสมาชิก และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสมาคมจัดขึ้น จนกระทั่งจวบจนปัจจุบัน
สมาคมนักเรียนไทยในอาลิการ์ ได้มีการรวมกลุ่มกันในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ นักศึกษาปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นการรวมตัวกันจากนักศึกษาหลากหลายสถาบัน หลากหลายภูมิภาค ทั้งจากสถาบันภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ,อิสลามศรีอยุธยา, เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ และต่างประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย จอร์แดน ประเทศจอร์แดน ,มหาวิทยาลัย อัลอัซฮัร ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยทางสมาคมฯ นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับทางสถานทูตไทย ณ กรุงนิวเดลลี และอำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ ที่จะมาศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย Aligarh Muslim University อีกทั้งยังช่วยประสานงานกับทางองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย โดยมี ศิษย์เก่า นักศึกษา ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว อาทิเช่น ศ.ดร. อิมรอน มะลูลีม ,ดร. จรัญ มะลูลีม ซึ่งมีตำแหน่ง การงานทั้งภาครัฐ และเอกชน คอยช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กับสมาคมฯ และสมาคมฯ แห่งนี้เอง ได้ประสานงานให้กับนักศึกษาที่อยู่ในประเทศไทย และนักศึกษาไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์ กระจายข่าวสาร ให้คำแนะนำ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์กับนักศึกษาระหว่างประเทศอีกด้วย
สมาคมฯ แห่งนี้ ได้มีการจัดตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการของสมาคมฯ โดยใช้ระบบการเลือกตั้ง เพื่อค้นหาบุคคลที่เหมาะสม และเป็นผู้นำนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน นายกสมาคมฯ จะมีวาระไม่เกิน 1 ปี และจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับ ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโทเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับคุณวุฒิ และวัยวุฒิในการบริหารสมาคมฯ ให้ถูกต้องในครรลองของวัฒนธรรม ประเพณี ที่ก่อปฏิบัติกันมาช้านาน
ภายหลังจากปี 2002 ทางมหาวิทยาลัย อาลิการ์มุสลิม ได้มีนโยบายที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยลดค่าเล่าเรียน 50% ด้วยเหตุนี้ทำให้นักศึกษาไทย ได้มีความสนใจ และแจ้งความจำนง โดยที่มีสมาคมฯเป็นศูนย์กลาง ในการเผยแพร่ แนะนำ โดยใช้สื่อในหลายๆด้าน ทั้งทางเวปไซต์ของสมาคมฯ วารสารสมาคมฯ เป็นต้น เป็นเหตุให้เพิ่มจำนวนสมาชิกมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 142 คน