ข้อมูลสาขาวิชาต่างๆพอสังเขป

ในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิกัร

FACULTY of ARTS

-สาขา ARABIC อารบิค

-สาขา Linguistics ภาษาศาสตร์

-สาขา Communicative English ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-สาขา English Literature อักษรศาสตร์

-สาขา philosophy ปรัชญา

Faculty of Commerce

-สาขา Commerce การค้าพาณิชย์

Faculty of Social Sciences คณะสังคมศาสตร์

-สาขา Islamic Studies อิสลามศึกษา

-สาขา Political Science รัฐศาสตร์

-สาขา Education ศึกษาศาสตร์

-สาขา เศรษฐศาสตร์ (Economics)

-สาขา Sociology สังคมวิทยา

-สาขา Psychology จิตวิทยา

Faculty of Theology

-สาขา Theology ศาสนศาสตร์

Faculty of Science

-สาขา Computer Application

-สาขา Physics ฟิสิกส์

Faculty of Engineering & Technology

-สาขา Computer Engineering

-สาขา Electronics Engineering

 

FACULTY of ARTS

สาขา  ARABIC  อารบิค

ระดับชั้น Bachelor Degree Of Arts (B.A.)(ปริญญาตรีศิลปศาสตร์)
ชื่อสาขาวิชา ARABIC , ภาษาอาหรับ
ศึกษาเกี่ยวกับ คณะARABIC ที่มหาวิทยาลัยอลิกัรมุสลิมจะเน้นในด้านวรรณกรรม  ไวยกรณ์  และการแปลจากภาษาอาหรับเป็นอังกฤษ
ระยะเวลา( ปี ) 3 ปี(6 Semesters)
ค่าลงทะเบียน เสียครั้งเดียว ประมาณ 925 ดอลลาร์ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน ·        สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย

·        จบซานาวี ชั้น 10

·        จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %

ภาษาที่ใช้ในการสอน อังกฤษ  อาหรับ  อูรดู
จำนวนเทอมการ 6 เทอม
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา

ในปีที่สอง 7 วิชา

ในปีที่สาม 6 วิชา

สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะปีสามเท่านั้น
อื่นๆเพิ่มเติม ·        ตำราวิชาเป็นภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ

·        ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวรรณกรรมอาหรับ ยุคก่อนอิสลาม ยุคอิสลาม  ยุคสมัยอุมัยะห์ยุคสมัยอาบาซียะห์ และยุคร่วมสมัย

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/depttmom/3776.A.%20&%20B%20Final.pdf

 

สาขา Linguistics ภาษาศาสตร์

ระดับชั้น Bachelor Degree Of Arts (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์)
ชื่อสาขาวิชา Linguistics ภาษาศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เน้นในเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน พื้นฐานของการเกิดเสียง หลักภาษาและความหมาย รวมไปถึงการพูดการเขียนภาษาหนังสือ เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรโฟเนติคภาษาและความคิด และการนำภาษามาประยุกต์ใช้
ระยะเวลาปี 3 ปี
ค่าลงทะเบียน 925 ดอลล่าร์  และจ่าย เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย) (จ่ายเพียงครั้งเดียวตลอดหลักสูตร)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  60 % )
ภาษาที่ใช้ในกาสอน ภาษาอังกฤษ อุรดู
จำนวนเทอมการศึกษา 6เทอม
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา     ในปีที่สอง 7 วิชา     ในปีที่สาม 6 วิชา
สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะปีสามเท่านั้น
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่  https://www.amu.ac.in/newdata/depttmom/3776.A.%20&%20B%20Final.pdf

 

สาขา Communicative English ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ระดับชั้น Bachelor Degree Of Arts (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์)
ชื่อสาขาวิชา Communicative English ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การเขียนรายงานข่าว การรายงานข่าว  การเขียนเรียงความและบทความ  การเขียนโฆษณา เป็นต้น รวมไปถึงการศึกษาการออกเสียงและคำอ่านในภาษาอังกฤษ(Phonetic) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาปี ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร(รวมค่าใช้จ่ายห้องLab)ราคา 2,075 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%  ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ
จำนวนเทอมการศึกษา 6เทอม
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา  ในปีที่สาม 6 วิชา
สอบเก็บคะแนน สอบวิชาละ 3 ครั้ง/เทอม (เอาคะแนนที่ดีที่สุดเพียง 2 ครั้ง)
สอบใหญ่ เทอมละ1ครั้ง
สอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์อย่างน้อยวิชาละ1ครั้งทุกเทอม(เฉพาะวิชาเอกและวรรณกรรม)
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10783.pdf

 

สาขา English Literature  อักษรศาสตร์

ระดับชั้น Bachelor Degree Of Arts (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์)
ชื่อสาขาวิชา English Literature(อักษรศาสตร์)
ศึกษาเกี่ยวกับ(ภาพรวม) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเข้ามาของภาษาอังกฤษในช่วงอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงความแพร่หลายในการใช้ภาษา อังกฤษในแต่ละประเทศ อีกทั้งยังศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมอังกฤษ ในรูปแบบ กลอน นวนิยาย บทละคร ชีวประวัติ อัตชีว ประวัติ โดยนักประพันธ์ชื่อดังของแต่ละประเทศ อาทิเช่น วิล เลี่ยม เชคสเปียร์ มหาตมะ คานธี เป็นต้น  นอกจากยังศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวความคิด ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
ค่าลงทะเบียน เงินดอลล่าร์925   เงินรูปี และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ 100 %
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมดสามเทอม ปีละหนึ่งเทอม
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา  ในปีที่สาม 6 วิชา
การสอบเก็บคะแนน คะแนนเต็ม 30  คะแนน(รวมการสอบสัมภาษณ์)
การสอบใหญ่ คะแนนเต็ม 70  คะแนน
การสอบสัมภาษณ์ ในทุกๆเทอม
อื่นๆเพิ่มเติม -ในปีแรก วิชาทั่วไป 3 วิชา  วิชาเอกบังคับ 2 วิชา : Essay, Short story. วิชาโท  4 วิชา

-ในปีสอง วิชาทั่วไป 1 วิชา วิชาเอกบังคับ 2 วิชา : Poem,Novel. วิชาโท 4  วิชา

-ในปีสาม วิชาเอกบังคับ 4 วิชา : Poem,Criticism English Literature,Post-Shakespearian Drama, Shakespearian Drama. วิชาเอกเลือก 2 วิชา  จาก 4  วิชา

British&American Novel,Biography&Autobiography,Language,Indian Novel.

-ส่วนใหญ่จะมีการทำรายงานส่ง แทนการสอบเก็บคะแนน  และจะมีการสัมภาษณ์ใหญ่ในปีที่สาม มีทั้งระดับ B.A. , M.A, Ph.D คณะ English Literature(อักษรศาสตร์) อยู่ในสาขา Art(ศิลปศาสตร์)

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่  https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10782.pdf

 

สาขา philosophy  ปรัชญา

ระดับชั้น Bachelor Degree Of Arts (ปริญญาตรีศิลปศาสตร์)
ชื่อสาขาวิชา philosophy  ปรัชญา
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 3 ปี
ค่าลงทะเบียน 925 ดอลล่าร์  และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 6 เทอม
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา  ในปีที่สอง 7 วิชา  ในปีที่สาม 6 วิชา
สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะปีสามเท่านั้น
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่  https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10065.pdf

 

Faculty of Commerce

สาขา Commerce การค้าพาณิชย์

ระดับชั้น Bachelor Degree Of Commerce ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา B.Com การค้าพาณิชย์
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) สาขานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของระบบการค้าภายในอินเดียและสากลซึ่งเกี่ยว ข้องโดยตรงกับการตลาด การบริหารธุรกิจ,การเงิน,การบริหารบุคลากรและองค์กร         กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ,ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมและการบัญชี(มีเรียนทุกเทอม)
ระยะเวลาปี 3 ปี
ค่าลงทะเบียน เสียครั้งเดียว  925  ดอลล่าร์ และและ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ + อุรดู
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 6เทอม
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชาในปีที่สาม 6 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 2 ครั้งในแต่ละวิชา  ครั้งละ20 คะแนนเต็ม
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง   80 คะแนนเต็ม
สอบสัมภาษณ์ มีวิชาสัมภาษณ์ในปีที่ 3
อื่นๆเพิ่มเติม ในปีแรกจะมีวิชาบังคับเลือก2 วิชา คือภาษา(อุรดู,ฮินดี)กับศาสนา(ซุนนี,ชีอะฮ์,ฮินดู)   ห้องเรียนแบ่งเป็นสองห้อง ห้องละ 100 คน ปีที่สามจะมีสายให้เลือกระหว่างสายการตลาดและสายการเงินการธนาคาร ทุกคาบเรียนมีการเช็คชื่อนักศึกษาท่านใดที่ไม่เข้าเรียนเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็น น้อยกว่า  75 เปอร์เซ็นไม่สามารถสอบในปีการศึกษานั้น

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่  https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10982.pdf

 

Faculty of Social Sciences คณะสังคมศาสตร์

สาขา Islamic Studies อิสลามศึกษา

ระดับชั้น Bachelor Degree of Social Sciences (ปริญญาตรีสังคมศาสตร์)
ชื่อสาขาวิชา Islamic Studies อิสลามศึกษา
 

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

(ภาพรวม)

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามและประวัติศาสตร์อิสลามในอินเดีย อาทิเช่น ประวัติของท่านคอลีฟะห์ บรรดาซอฮาบะห์ และบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์อิสลาม เหตุการณ์สำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์อิสลาม ราชวงศ์ที่มีความสำคัญและมีบทบาทของโลกมุสลิม นอกเหนือจากนั้นยังศึกษาเกี่ยวกับ ตัฟซีร ฮะดีษ ฟิกฮ์ตะเซาวุฟ และ จะต้องเลือกวิชารองอีกสองสาขาวิชา อาทิเช่น วิชาเอก อิสลามศึกษา วิชารองรัฐศาสตร์ และ อาหรับ  นอกจากนี้ยังมีวิชาบังคับเรียน ได้แก่ วิชา ซุนนีภาษาอุรดู และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
ระยะเวลาปี 3ปี
ค่าลงทะเบียน เสียครั้งเดียว 925 ดอลล่าร์ และ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ 70% อุรดู 30%
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 6 เทอม
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชาในปีที่สาม 6 วิชา
สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะปีสามเท่านั้น
อื่นๆเพิ่มเติม –                    ในปีที่ 1 จะมีเรียน 9 วิชาได้แก่  วิชาเอกก็คืออิสลามศึกษา 2 วิชา  วิชารอง(วิชาเลือก) 4 วิชา  และ ยังมีวิชาบังคับเรียนอีก 3 วิชา ได้แก่ ซุนนี อุรดู และ อังกฤษ

–                    ในปีที่ 2 จในปีที่ 3 จะเป็นวิชาเอกทั้งหมด 6 วิชา

–                    ในการสอบเก็บคะแนนจะเลือกจาก 2ใน3 ของการสอบที่มีคะแนนดีที่สุดมารวมเป็นคะแนนเก็บ

–                    *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่  https://www.amu.ac.in/newdata/depttmom/13934.pdf

 

สาขา Political Science รัฐศาสตร์

 

ระดับชั้น B.A. ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา Political Science (รัฐศาสตร์)
ศึกษาเกี่ยวกับ(ภาพรวม) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของแต่ละประเทศอาทิเช่น อินเดีย,อเมริกา,อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่นฯลฯ และรวมไปถึงแนวคิดทฤษฎีของบุคคลสำคัญในแวดวงรัฐศาสตร์ เช่น Aristotle, Thomas Hobbes, Plato, John Locke,Mahatma Gandhi ฯลฯ
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
ค่าลงทะเบียน 925 ดอลล่าร์และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ 100 %
จำนวนเทอมการศึกษา 6เทอม
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา
การสอบเก็บคะแนน คะแนนเต็ม 30  คะแนน
การสอบใหญ่ คะแนนเต็ม 70  คะแนน
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะปีสามเท่านั้น
อื่นๆเพิ่มเติม –                    *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่  https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/11030.pdf

 

สาขา EDUCATION ศึกษาศาสตร์

ระดับชั้น Bachelor of Education (B.Ed.)ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา EDUCATION ศึกษาศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐาน ทฤษฏีแนวคิด  จิตวิทยา ระบบ ปัญหาและการพัฒนาการศึกษา  เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ ของการศึกษาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ระบบ ปัญหา การพัฒนา และประวัติการศึกษาของอินเดีย  รวมถึงในด้านอื่นๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์
ระยะเวลาปี 3ปี
ค่าลงทะเบียน เสียครั้งเดียว925ดอลลาร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ อุรดู
จำนวนเทอมการศึกษา 6 เทอม
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา

ในปีที่สอง 7 วิชา

ในปีที่สาม 6 วิชา

สอบเก็บคะแนน คะแนนเต็ม 30  คะแนน
สอบใหญ่ คะแนนเต็ม 70  คะแนน
สอบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ในปีการศึกษาปีที่ 3(ปีสุดท้ายก่อนจบ) 1วิชา
อื่นๆเพิ่มเติม ในปีการศึกษาปีที่1  มีวิชาเอก(Education) 2วิชา วิชารอง 4วิชา  และวิชาบังคับ3วิชา คือEnglish Compulsory ,Sunni และUrdu

ในปีการศึกษาปีที่2 มีวิชาเอก(Education) 2วิชา วิชารอง 4วิชา และวิชาบังคับอีก1วิชา คือEnglish Compulsory

 • ในปีการศึกษาปีที่3(ปีสุดท้าย)ศึกษาเฉพาะวิชาเอก(Education) เป็นวิชาบังคับทั้งหมด มีทั้งหมด 6 วิชา บางครั้งอาจจะทำรายงานส่ง หรือสอบสัมภาษณ์แทนการสอบเก็บคะแนน
 • เอกEducation ศึกษาศาสตร์อยู่ภายใต้ คณะSocial Sciences สังคมศาสตร์

จะได้วุฒิครุศาสตร์(B.Ed) (https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10624.pdf )ต้องศึกษาเพิ่มอีก1ปี

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่  https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10625.pdf

 

สาขา เศรษฐศาสตร์ (Economics)

ระดับชั้น B.A. ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา Economics เศรษฐศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับ

(ภาพรวม)

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ ระบบพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหาภาค การเงินและการธนาคาร การคลัง การลงทุน เศรษฐศาสตร์ระหว่าง ประเทศ เศรษฐกิจโลก บทบาทและหน้าที่ของ IMF  และ World Bank การพัฒนาเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์อีโคโนเมทริก และ เทคนิคเชิงปริมาณในการวัดทางเศรษฐศาสตร์
ระยะเวลาปี 3 ปี
ค่าลงทะเบียน เสียครั้งเดียว 925 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ  อุรดู
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน
สอบปลายภาค เทอมละ 1 ครั้ง 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ มีสอบสัมภาษณ์ ในปีสุดท้าย (ปี 3)
 

 

 

 

 

 

อื่นๆ เพิ่มเติม

 • คะแนนรวมของแต่ละวิชา 75 คะแนน (สอบเก็บคะแนน 15 คะแนน+ สอบปลายภาค 60 คะแนน รวมเป็น 75 คะแนน)
 • ในปีที่ 1 และ 2 จะเรียนวิชาหลักทางเศรษฐศาสตร์ ปีละ 2 วิชาเท่านั้น แต่จะเรียนแบบเจาะลึก และจะเรียนวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัย 3 วิชา เหมือนกันหมดทุกสาขา ส่วนที่เหลือจะเป็นวิชาเลือก 4 วิชา (แล้วแต่เราจะเลือกเรียน)
 • ในปีสุดท้าย (ปีที่ 3) จะเรียนวิชาทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด 6 วิชา
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ อยู่ภายใต้คณะสังคมศาสตร์ Social Science
 • นักศึกษาควรจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้าง เพราะการเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด คือ อาจารย์จะพูดแล้วให้เราจด (อาจารย์จะไม่ขึ้นกระดานให้) ดังนั้นนักศึกษาควรจะมีทักษะในการฟังและเขียนเป็นอย่างดี
 • แนะนำให้นักศึกษาเรียนภาษามาก่อนที่ประเทศไทย

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่  https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10957.pdf

 

สาขา Sociology สังคมวิทยา

ระดับชั้น BA  ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา Sociology  สังคมวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 3 ปี
ค่าลงทะเบียน เสียครั้งเดียว 925 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา

ในปีที่สอง 7 วิชา

ในปีที่สาม 6 วิชา

สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่   https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10816.pdf

สาขา Psychology  จิตวิทยา

ระดับชั้น BA  ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา Psychology  จิตวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 3 ปี
ค่าลงทะเบียน เสียครั้งเดียว 925 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา

ในปีที่สอง 7 วิชา

ในปีที่สาม 6 วิชา

สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่   https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10314.pdf

 

Faculty Of Theology

สาขา Theology ศาสนศาสตร์

ระดับชั้น BA  ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา Theology ศาสนศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 3 ปี
ค่าลงทะเบียน เสียครั้งเดียว 575 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ6000(ผู้หญิง) ,7000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา

ในปีที่สอง 7 วิชา

ในปีที่สาม 6 วิชา

สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่   https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10918.pdf

 

Faculty of Science

สาขา Computer Application

ระดับชั้น B.Sc  ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา Computer Application
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) Computer, Program,Maths
ระยะเวลาปี 3 ปี
ค่าลงทะเบียน 1600 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ10000(ผู้หญิง) ,10500(ผู้ชาย)และ1000 ดอลล่าร์ต่อปี
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป

ต้องจบชีววิทยา เคมี  คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ล่ะวิชาไม่ต่ำกว่า 60%

ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา

ในปีที่สอง 7 วิชา

ในปีที่สาม 6 วิชา

สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่   https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10880.pdf

สาขา Physics

ระดับชั้น B.Sc.  ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา Physics
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 3 ปี
ค่าลงทะเบียน 925 ดอลล่าร์ และ เงินรูปีประมาณ7000(ผู้หญิง) ,8000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา
สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่   https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/11025.pdf

Faculty Of Engineering & Technology

สาขา Computer Engineering

ระดับชั้น B.Tech.  ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา Computer Engineering)
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 4 ปี
ค่าลงทะเบียน 2350 ดอลล่าร์ต่อปี และ  เงินรูปีประมาณ11000(ผู้หญิง) ,12000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%%ขึ้นไป จะต้องเรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิตฯ อังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 8เทอม 4 ปี
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา
สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่   https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10335.pdf

สาขา Electronics Engineering

ระดับชั้น B.Tech. ปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา Electronics Engineering
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 4ปี
ค่าลงทะเบียน 2350 ดอลล่าร์ต่อปี และ  เงินรูปีประมาณ11000(ผู้หญิง) ,12000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย  หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%%ขึ้นไป

จะต้องเรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิตฯ อังกฤษ

ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 8 เทอม 4 ปี
จำนวนวิชา ในปีแรก  9 วิชา ในปีที่สอง 7 วิชา ในปีที่สาม 6 วิชา
สอบเก็บคะแนน 30 คะแนน
สอบใหญ่ 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่   https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10097.pdf

*ข้อมูลทุกคณะและทุกระดับชั้น สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/department.jsp ** ค่าลงทะเบียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่มหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลสาขาวิชาต่างๆพอสังเขป

ในระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิกัร

 

FACULTY OF ART

-สาขา ARABIC ภาษาอาหรับ

-สาขา LINGUISTIC ภาษาศาสตร์

-สาขา PHILOSOPHY ปรัชญา

-สาขา ENGLISH LANGUAGE TEACHING

-สาขา ENGLISH

FACULTY OF COMMERCE

-สาขา M.COM การค้าพาณิชย์

-สาขา MASTER OF TOURISM ADMINISTRATION (MTA) การบริหารการท่องเที่ยว

-สาขา M.B.A. (FINANCIAL MANAGEMENT) การบริหารทางการเงิน

FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES AND RESEARCH

-สาขา Master of Business Administration การจัดการและการบริหารธุรกิจ

-สาขา Master of Business Administration (International Business) การจัดการและการบริหารธุรกิจ (ระหว่างประเทศ)

FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

-สาขา ECONOMICS เศรษฐศาสตร์

-สาขา ISLAMICS อิสลามศึกษา

-สาขา POLITICAL SCIENCE รัฐศาสตร์

-สาขา PSYCHOLOGY จิตวิทยา

-สาขา PUBLIC ADMINISTRATION บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

-สาขา SOCIOLOGY สังคมวิทยา

-สาขา MASS COMMUNICATION สื่อสารมวลชน

FACULTY OF INTERNATIONAL STUDIES

-สาขา WEST ASIAN STUDIES เอเชียตะวันตกศีกษา

FACULTY OF THEOLOGY

-สาขา SUNNI THEOLOGY ศาสนศาสตร์

FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES

-สาขา AGRICULTURE (MICROBIOLOGY) จุลชีววิทยาทางการเกษตร

FACULTY OF SCIENCE

-สาขา Master in Computer Science and Applications (MCA)

 

FACULTY OF ART

สาขา ARABIC ภาษาอาหรับ

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา ARABIC  ภาษาอาหรับ
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) -เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านของแวดวงวรรณกรรมอาหรับโดยตรง เริ่มตั้งแต่ยุค

อานารยชนเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกวี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เรื่องสั้น และ อื่นๆ

-เนื้อหาด้านวิชาการยังครอบคลุมถึงบทบาทหน้าที่วิวัฒนาการของวรรณกรรมในแต่ละช่วงสมัย อิทธิพล และบทบาทที่มีต่อสังคมในยุคนั้นๆ

-อีกทั้งยังเน้นในเรื่องของภาษาศาสตร์อาหรับเป็นอันดับรองลงมาไม่ว่าจะเป็นวิชานาฮู,

บาลาเฆาะห์,อารู้ด ตลอดจนการแปลภาษาจากหนังสือพิมพ์ (อาหรับ-อังกฤษ)

 

ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน 1,350 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ7,000(ผู้หญิง) , 8,000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ /ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งแต่ละครั้ง 30 คะแนน
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ จะมีในทุกวิชาที่มีการทำรายงาน และจะมีสัมภาษณ์ใหญ่อีกครั้งในเทอมสุดท้าย
อื่นๆเพิ่มเติม – ลักษณะการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนรวมกัน โดยเพื่อนร่วมห้องส่วนใหญ่จะเป็นชาวอินเดีย แต่ก็สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมห้องได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอาหรับ , อังกฤษ

-ในเทอมสุดท้าย (ภาคเรียนที่ 4)จะมีวิชาเลือกเรียน(พิเศษ)ซึ่งจะแบ่งกลุ่มแยกกันไปศึกษากับอาจารย์โดยตรง

-ถึงแม้จะเป็นคณะที่ใช้ชื่อว่าอาราบิคแต่ภาษาที่อาจารย์ใช้สอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอุรดูซึ่งดังกล่าวนี้จะทำให้เด็กต่างชาติเกิดความท้อแท้ได้เช่นกันซึ่งทั้งหลายทั้งปวงอาจเนื่องมาจากพิจารณาจากนักเรียนส่วนใหญ่  ซึ่งกรณีดังกล่าวถ้ามีพื้นฐานทางด้านภาษาอาหรับหรืออังกฤษมาบ้างก็จะเป็นการดีเพราะต้องใช้ในการอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเอง ในกรณีที่ไม่เข้าใจจริงๆอาจไปปรึกษากับคณาจารย์ที่สอนโดยตรงท่านก็ชี้แนะนำให้อย่างดี

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/depttmom/10614.%20A.%20Arabic%20Syllabi%20-%2017-18%20January-18.pdf

 

สาขา LINGUISTIC ภาษาศาสตร์

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา LINGUISTIC ภาษาศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) สัทศาสตร์ (Phonetics) เป็นการศึกษาเสียงต่างๆ ซึ่งใช้ร่วมกันในภาษามนุษย์ทุกภาษา

สัทวิทยา (Phonology) เป็นการศึกษารูปแบบเสียงพื้นฐานของภาษา

วิทยาหน่วยคำ (Morphology linguistics) เป็นการศึกษาโครงสร้างภายในของคำและการเปลี่ยนรูปของคำ

วากยสัมพันธ์ (Syntax) เป็นการศึกษาการประกอบคำขึ้นเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

อรรถศาสตร์ (Semantics) เป็นการศึกษาความหมายของคำ (lexical semantics) และวิธีการประกอบคำขึ้นเป็นประโยคเพื่อสื่อความหมาย

วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics)เป็นการศึกษาวิธีการใช้

ถ้อยความ (utterance) เพื่อสื่อความหมายในการสื่อสาร

ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Historical linguistics) เป็นการศึกษาภาษาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากความใกล้เคียงของคำศัพท์ การสร้างคำ และวากยสัมพันธ์

 

ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน 1,350 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ7,000(ผู้หญิง) , 8,000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรี ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์หรือ อื่นๆก็ได้และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ /ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งแต่ละครั้ง 30 คะแนน
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ จะมีในทุกวิชาที่มีการทำรายงาน และจะมีสัมภาษณ์ใหญ่อีกครั้งในเทอมสุดท้าย
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10938.pdf

 

สาขา PHILOSOPHY  ปรัชญา

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา PHILOSOPHY  ปรัชญา
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน 1,350 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ7,000(ผู้หญิง) , 8,000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรี ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์หรือ อื่นๆก็ได้และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ/ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งแต่ละครั้ง 30 คะแนน
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ จะมีในทุกวิชาที่มีการทำรายงาน และจะมีสัมภาษณ์ใหญ่อีกครั้งในเทอมสุดท้าย
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10066.pdf

 

สาขา ENGLISH LANGUAGE TEACHING

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา ENGLISH LANGUAGE TEACHING
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน 1,350 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ7,000(ผู้หญิง) , 8,000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรี ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์หรือ อื่นๆก็ได้และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ/ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งแต่ละครั้ง 30 คะแนน
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ จะมีในทุกวิชาที่มีการทำรายงาน และจะมีสัมภาษณ์ใหญ่อีกครั้งในเทอมสุดท้าย
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10785.pdf

 

สาขา ENGLISH

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา ENGLISH
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน 1,350 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ7,000(ผู้หญิง) , 8,000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรี ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์หรือ อื่นๆก็ได้และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ /ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งแต่ละครั้ง 30 คะแนน
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ จะมีในทุกวิชาที่มีการทำรายงาน และจะมีสัมภาษณ์ใหญ่อีกครั้งในเทอมสุดท้าย
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10902.pdf

 

FACULTY OF COMMERCE

สาขา Master of Commerce การค้าพาณิชย์

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา M.Com การค้าพาณิชย์
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) การบริหารจัดการธุรกิจ จะเน้นทางด้านการบัญชี, การเงิน, การจัดการ, การลงทุน,

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน 1,350 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ7,000(ผู้หญิง) , 8,000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ / ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้ง คะแนนเก็บ 30 คะแนนเต็ม คณะCOMMERCE จะแตกต่างกับคณะอื่นตรงที่

การสอบเก็บคะแนน จะใช้เวลา 1อาทิตย์ในการสอบ เรียกว่า sessional week

 

สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง ช่วงปลายเทอมของแต่ละเทอม คะแนน เต็ม 70 คะแนน

รวมกับคะแนนสอบย่อย = 100 คะแนนเต็ม

ทางคณะ COMMERCE จะตัดเกณฑ์ผ่านแต่ละวิชา อยู่ที่ 45 คะแนน

 

สอบสัมภาษณ์ เทอมละ 1ครั้ง (ทุกเทอม)
อื่นๆเพิ่มเติม
 • ในเทอมแรกของการเรียน จะเรียนวิชาพื้นฐานของบริหารธุรกิจ โดย จะมีวิชาหลัก 4 วิชา ที่จะต้องเรียนพร้อมเพื่อนๆในชั้น และวิชาย่อย อีก2วิชา โดยสามารถเลือกได้ตามความถนัดของแต่ละคน รวมเป็น 6 วิชา
 • ในเทอมที่ 2 , 3  และ 4 ก็เช่นกัน จะมีวิชาหลัก 4 วิชา และวิชาย่อยให้เลือกอีก 2 วิชา
 • อาจมีรายงายในบางวิชาบ้าง แต่ไม่บ่อย แต่รายงานนั้นจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บกลางภาค

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10983.pdf

 

สาขา MASTER OF TOURISM ADMINISTRATION (MTA) การบริหารการท่องเที่ยว

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา Master of Tourism & Travel Management (MTTM) การบริหารการท่องเที่ยว
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายปีละ 1,350 ดอลลาร์
คุณสมบัติพื้นฐาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ/ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้ง คะแนนเก็บ 30 คะแนนเต็ม
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง ช่วงปลายเทอมของแต่ละเทอม คะแนน เต็ม 70 คะแนน

รวมกับคะแนนสอบย่อย = 100 คะแนนเต็ม

สอบสัมภาษณ์ เทอมละ 1ครั้ง (ทุกเทอม)
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/course/10241.pdf

สาขา M.B.A.(Financial Management) การบริหารทางการเงิน

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา M.B.A.(Financial Management) การบริหารทางการเงิน
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายปีละ 1,350 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ12,500 (ผู้หญิง) , 13,000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ/ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้ง คะแนนเก็บ 30 คะแนนเต็ม
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง ช่วงปลายเทอมของแต่ละเทอม คะแนน เต็ม 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ เทอมละ 1ครั้ง (ทุกเทอม)
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10991.pdf

 

FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES AND RESEARCH

สาขา Master of Business Administration การจัดการและการบริหารธุรกิจ

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา Master of Business Administration (MBA)การจัดการและการบริหารธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายปีละ 2,350 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ 17,500(ผู้หญิง) , 18,000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ/ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้ง คะแนนเก็บ 30 คะแนนเต็ม
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง ช่วงปลายเทอมของแต่ละเทอม คะแนน เต็ม 70 คะแนน

รวมกับคะแนนสอบย่อย = 100 คะแนนเต็ม

สอบสัมภาษณ์ เทอมละ 1ครั้ง (ทุกเทอม)
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10057.pdf

 

สาขา Master of Business Administration(International Business )  การจัดการและการบริหารธุรกิจ ( ระหว่างประเทศ)

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา Master of Business Administration (International Business )

             การจัดการและการบริหารธุรกิจ ( ระหว่างประเทศ)

ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายปีละ 2,350 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ 26,000(ผู้หญิง) , 26,000(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ /ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้ง คะแนนเก็บ 30 คะแนนเต็ม
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง ช่วงปลายเทอมของแต่ละเทอม คะแนน เต็ม 70 คะแนน

รวมกับคะแนนสอบย่อย = 100 คะแนนเต็ม

สอบสัมภาษณ์ เทอมละ 1ครั้ง (ทุกเทอม)
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10056.pdf

 

FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

สาขา ECONOMICS เศรษฐศาสตร์

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา ECONOMICS เศรษฐศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาคในเชิงลึกการค้าระหว่างประเทศ นโยบายทางการค้า เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม สถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์แขนงอื่นๆ เช่น เศรษฐศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์กับการศึกษา เศรษฐศาสตร์กับประชากรศึกษา ฯลฯ
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 1,350 ดอลลาร์
คุณสมบัติพื้นฐาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปะศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60 % และวิชาเฉพาะด้านทางเศรษฐศาตร์คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60 %

หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60 % และวิชาเฉพาะด้านทางคณิตศาสตร์และสถิติ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60 %

หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60 %

ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 2 ครั้งในแต่ละวิชา 30 คะแนนเต็ม
สอบใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง 70 คะแนนเต็ม
สอบสัมภาษณ์ มีวิชาสัมภาษณ์ในเทอมที่ 2, 3 และ 4
อื่นๆเพิ่มเติม ·        รายวิชาในแต่ละเทอมประกอบด้วยวิชาหลัก 3 วิชา และวิชาเลือก 2 วิชา

·        เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์และอธิบายกราฟทางเศรษฐศาสตร์

·        อยู่ในคณะสังคมศาสตร์ (social sciences )

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10703.pdf

 

 

สาขา ISLAMICS อิสลามศึกษา

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา ISLAMICS อิสลามศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ของ ฆอซาลี อิบนุตัยมียะห์ เป็นต้น รวมทั้งบุคคลในอิสลามในยุคก่อนๆทีทาการก่อตั้งระบบขึ้นมา รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับมัซฮับ เช่น ซาฟีอี มาลีกี ชีอะห์ เป็นต้น รวมถึงการศึกษาภาษา ทั้ง ภาษาอาหรับ ตุรกี หรือเปอร์เชีย มีการศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละด้านของแต่ละประเทศ ที่มีบทบาทสาคัญในประวัติศาสตร์อิสลาม
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 1,350 ดอลลาร์
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งในแต่ละวิชา 30 คะแนนเต็ม
สอบใหญ่ เทอมละ 1 ครั้ง 70 คะแนนเต็ม
สอบสัมภาษณ์ ในทุกๆปี
อื่นๆเพิ่มเติม • ในเทอมแรก และ เทอมสอง วิชาบังคับ 2 วิชา วิชาเลือก 2 วิชาจาก4 วิชา วิชาภาษาต่างประเทศ1 วิชา เช่น ภาษาอาหรับ ตุรกี เปอร์เซีย

•ในเทอมสาม และ สี่ วิชาบังคับ3 วิชา วิชาเลือก 1 วิชา จาก2 วิชา และ วิชาภาษาต่างประเทศ 1 วิชา เช่น ภาษาอาหรับ ตุรกี เปอร์เซีย ส่วนใหญ่จะมีการรายงานส่ง แทนการสอบเก็บคะแนน และจะมีการสัมภาษณ์หลังจากทีส่งรายงานเสร็จ

•ส่วนใหญ่จะมีการทารายงานส่งแทนการสอบเก็บคะแนน และจะมีสอบสัมภาษณ์หลังจากส่งรายงาน

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/depttmom/13938.%20(CBCS).pdf

 

สาขา POLITICAL SCIENCE รัฐศาสตร์

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา POLITICAL SCIENCE รัฐศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) ปีแรกจะมีการเรียนหลักๆ อยู่ 5 วิชา คือ กฎหมายสากล การเมืองเปรียบเทียบ แนวคิดการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และระบบการจัดการบริหารราชการ ปีแรกเทอมสองก็เรียน 5 วิชาเดิม เพียงแต่เปลี่ยนเนื้อหาใหม่

ปีสองทั้งสองเทอม แต่ละเทอมมีถึง 13 วิชาให้เลือกเรียน ซึ่งก็เลือกเอา 5 วิชาที่สนใจ ในหลายๆ วิชานี้ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและระบบของอินเดีย นอกจากนั้นก็ยังมีวิชาเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศ นโยบายระหว่างประเทศ ระบบการเมืองการปกครองในสหรัฐและอังกฤษ ตะวันออกกลางศึกษา research เป็นต้น ซึ่งเลือกเรียนได้ตามสนใจ

ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 1,350 ดอลลาร์
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                         เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งในแต่ละวิชา 30 คะแนนเต็ม
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ มีสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไปในทุกวิชาที่เรียนมา ในเทอม 2 และเทอม 4
อื่นๆเพิ่มเติม
 • ปีแรกทั้ง 2 เทอม เป็นวิชาบังคับหมด ส่วนปี 2 ทั้ง 2 เทอม เป็นวิชาเลือกหมดจากท้งหมด12-13 วิชาเลือก ในแต่ละเทอมของปี 2 นักศึกษสามารถเลือกวิชาไหนก็ได้ที่สนใจ
 • นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอินเดีย ต่างชาติมีบ้าง เช่น ไทย อินโด เอธิโอเปีย และนักศึกษจากตะวันออกกลาง หรือ บางปีก็มีแค่นักศึกษาไทยคนหรือ 2 คน
 • อาจารย์ที่นี่อาจดูไม่ใส่ใจกับนกศึกษานัก แต่ก็ปรึกษาได้เวลาจำเป็น
 • มีตั้งแต่ระดับ ป. ตรี โท เอก
 • ควรเตรียมตัวมาให้เยอะ โดยอ่านหนังสือรัฐศาสตร์ภาษาอังกฤษมาให้เยอะ ฝึกเขียนให้เยอะและก็ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้โดยให้เนื้อหาที่ฝึกอ่าน เขียน เป็นเรื่องเกี่ยวกับPolitical Science ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะไม่ต้องทางานหนักเกินไปในระยะเริ่มแรกที่มาเรียนที่นี่
 • ไม่เคยมีอะไรยากเกินไป แต่ต้องพร้อมด้วยความมุ่งมั่น

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/11046.pdf

 

สาขา Psychology จิตวิทยา

ระดับชั้น M.A  ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา Psychology จิตวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม)  

ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนการทางจิต กระบวนความคิด และ พฤติกรรม ของมนุษย์ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับ สุขภาพจิตและการรักษา

ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 1,350 ดอลลาร์
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60%

และวิชาเฉพาะด้านทางจิตวิทยาไม่ต่ากว่า 60%

ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ /ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4 เทอม 2 ปี
จำนวนวิชา                                                   เทอม 1 และเทอม 2 มีเรียนเทอมละ 5 วิชา

เทอม3 และ เทอม4 มีเรียนเทอมละ4 วิชา

สอบเก็บคะแนน   30 คะแนน 1. Objective test 2. Subjective test 3.Assignment +viva voce
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ อยู่ในรายวิชาปฏิบัติ Lab
อื่นๆเพิ่มเติม                                 Book  and Preference: Text book 100%

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10315.pdf

 

สาขา PUBLIC ADMINISTRATION บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

ระดับชั้น M.A  ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา PUBLIC ADMINISTRATION บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสน์ศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารภายในประเทศ ตั้งแต่การบริหารองค์กรระดับสูงของรัฐไปจนถึงการบริหารระดับท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น การบริหารฝ่ายบุคคล ทฤษฎีแนวคิดทางการเมือง และทฤษฎีแนวคิดนักบริหาร การบริหารและการปกครอง การบริหารการคลัง ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเบื้องต้น นโยบายสาธารณะ และการออกนโยบายของรัฐ การเปรียบเทียบทางด้านการบริหารท้องถิ่นของ การบริหารภายในองค์กรระดับสูงของอินเดียและการดาเนินการบริหารของรัฐและวิชาเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 1,350 ดอลลาร์
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60%
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ /ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4 เทอม 2 ปี
จำนวนวิชา                                                   เทอม 1 และเทอม 2 มีเรียนเทอมละ 5 วิชา

เทอม3 และ เทอม4 มีเรียนเทอมละ4 วิชา

สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งแต่ละครั้ง 30 คะแนน
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ มีสัมภาษณ์ ในเทอม 2 และเทอม 4 * ระดับท้องถิ่น
อื่นๆเพิ่มเติม  

·        ในปีแรกจะเรียนทั้งหมดรวมกัน (เทอม 1-2) เมื่อขึ้นปีที่สอง (เทอม 3-4) ซึ่งในเทอมที่ 1-2 จะเป็นวิชาบังคับทั้งหมดของทางคณะ ในเทอมที่ 3-4 จะเป็นวิชาบังคับทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลที่จะเลือกลงเรียนในวิชานั้นๆ และมีการแยกห้องเรียนตามวิชาที่เลือก

·        นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนอินเดีย (เกือบทั้งหมด) ซึ่งจะมีนักศึกษาต่างชาติอยู่บ้าง ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาประมาณ 20 กว่าคนของคณะนี้

·        ในการเรียนในสาขานี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นทางวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารรัฐของอินเดียเป็นส่วนใหญ่

·        ในบางครั้งอาจมีการทารายงานส่ง ซึ่งแล้วแต่อาจารย์บางคน

·        บริหารรัฐกิจ อยู่ในแผนก รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ( social science )

·        ไม่มีในระดับปริญญาตรี มีแค่ M.A. และ Ph.D. เท่านั้น

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/11047.pdf

 

สาขา SOCIOLOGY สังคมวิทยา

ระดับชั้น M.A  ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา SOCIOLOGY สังคมวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมต่างๆ อันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อาจจะใช้หลักตรรกะ ทฤษฏีทางสังคม รวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เหล่านั้น
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 1,350 ดอลลาร์
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรีสาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ /ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4 เทอม 2 ปี
จำนวนวิชา                                                   เทอม 1 และเทอม 2 มีเรียนเทอมละ 5 วิชา

เทอม3 และ เทอม4 มีเรียนเทอมละ4 วิชา

สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งแต่ละครั้ง 30 คะแนน
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ มีวิชาสัมภาษณ์ทั้งหมด 4 เทอม เทอมละ 1 ครั้ง
อื่นๆเพิ่มเติม – ระดับปริญญาโท แต่ละเทอม จะมี 7 วิชา หรือมากกว่า 7 วิชา แต่เราสามารถเลือก เรียนเพียง 5วิชาต่อเทอม

– ในแต่ละเทอมจะมีวิชาบังคับเรียน 2 วิชา จากรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ ส่วนวิชาที่เหลือเราสามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบ ความถนัดของตัวเอง ได้อีก 3 วิชา เพื่อให้ครบ 5 วิชาต่อเทอม ทั้งนี้เพราะไม่มีการแยกศึกษาเฉพาะด้าน ผู้ศึกษาจะต้องเลือกรายวิชาที่เหลือตามที่ตนเองสนใจ

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10841.pdf

 

สาขา MASS COMMUNICATION สื่อสารมวลชน

ระดับชั้น M.A  ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา Mass Communication สื่อสารมวลชน
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับด้านต่างๆในวงการสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา (ประมาณคณะนิเทศศาสตร์ที่ประเทศไทย) แต่ที่อินเดียจะเรียนทุกแขนงของสื่อสารมวลชน และจะมีการเรียนประวัติศาสตร์สื่อสารมวลชนของประเทศอินเดียด้วย อย่าง เช่น เรียนวิชาวิทยุ ก็จะเรียนความเป็นมาของวิทยุในประเทศอินเดียด้วย
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายทุกปีการศึกษา ปีการศึกษาแรก 1,350 ดอลลาร์ ปีการศึกษาถัดไป 1,000 ดอลลาร์
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรีสาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60%
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ /ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4 เทอม 2 ปี
จำนวนวิชา                 เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งแต่ละครั้ง 30 คะแนน
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ มีการสัมภาษณ์ในทุกเทอมของการสอบปลายภาค
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10308.pdf

 

FACULTY OF INTERNATIONAL STUDIES

สาขา WEST ASIAN STUDIES เอเชียตะวันตกศีกษา

ระดับชั้น M.A  ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา WEST ASIAN STUDIES เอเชียตะวันตกศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ กลุ่มประเทศอาหรับต่างๆ (กลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก) ในทางด้าน การเมือง เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ ทฤษฏีแนวความคิด เหตุการณ์สงครามต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายการต่างประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และกลุ่มองค์กรและสถาบันไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ และวิชาภาษาอาหรับ-อังกฤษ เบื้องต้น รวมถึงในด้านอื่นๆมากมายที่เกี่ยวข้องกลับกลุ่มประเทศอาหรับ
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน จ่ายครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 1,350 ดอลลาร์
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และภูมิศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 %
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ /ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4 เทอม 2 ปี
จำนวนวิชา                 เทอมละ 5 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 1 ครั้งแต่ละครั้ง 30 คะแนน
สอบใหญ่ เทอมละ 1ครั้ง แต่ละครั้ง 70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ มีวิชาสัมภาษณ์ในเทอมที่ 3 และ 4
อื่นๆเพิ่มเติม ·        ในปีแรกจะเรียนรวมกันทั้งหมด (เทอม1-2) เมื่อขึ้นปีสอง(เทอม3-4) จะมีการเลือกเอกศึกษา โดยพิจารณาจาก ระดับปริญญาตรีที่จบมาในแต่ละคน วิชาเอกศึกษาแบ่งออกเป็น1.political 2.Economic 3.Geogarphy และจะมีการแยกห้องเรียนตามเอกการศึกษา

·        นักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นคนไทย (เกือบทั้งหมด) รวมทั้งหมดในแต่ละปีจะมีประมาณ 7-8คน

·        จะมีวิชาภาษาอาหรับ-อังกฤษเบื้องต้น ในเทอม 3 และ 4 (เทอมละ 1วิชา)

·        บางครั้งอาจจะทารายงานส่ง แทนการสอบเก็บคะแนน

·        เอเชียตะวันตกศึกษาอยู่ภายใต้ Social Sciences สังคมศาสตร์

·        ไม่มีระดับปริญญาตรี มีแค่ P.G, M.A, Ph.D. เท่านั้น

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10765.pdf

 

FACULTY OF THEOLOGY

สาขา SUNNI THEOLOGY ศาสนศาสตร์

ระดับชั้น M.A. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา Sunni Theology  ศาสนศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิชาศาสนา 80%คือ คณะศาสนาศาสตร์อิสลาม ซึ่งมีวิชาที่เปิดทำการสอน อาทิ ตัฟซีร ฮาดิษ ฟิกฮ์ ประวัติศาสตร์อิสลาม ศาสนาเปรียบเทียบ หลักพิจารณาอัลกุรอ่าน

หลักพิจารณาฮาดิษ วิชาอังกฤษ และอื่นๆ

 

ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน 575 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ 5,500(ผู้หญิง) , 6,500(ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรี ( ด้านศาสนา ) และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60%
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                                                                          เทอมละ8 วิชา
สอบเก็บคะแนน เทอมละ 2 ครั้งในแต่ละวิชา 30 คะแนนเต็ม
สอบใหญ่ เทอมละ 1 ครั้ง 70 คะแนนเต็ม
สอบสัมภาษณ์ มีวิชาสัมภาษณ์ในเทอมที่ 2 และ 4
อื่นๆเพิ่มเติม ควรเตรียมเรื่องภาษาให้ดี ถ้าเป็นภาษาอาหรับก็ขอให้พอพูดได้บ้าง แต่สำคัญตรงอ่านให้เข้าใจได้ เขียนได้ เพราะหนังสือมันเยอะมาก เรียนในเชิงค้นคว้าหาข้อมูลจากตำราต่างๆ ในห้องสมุดเพื่อเตรียมเข้าสอบ บางวิชาไม่มีหนังสือให้ต้องหากันเอาเอง บางทีดอกเตอร์ ก็บอกให้จดตามคำบอกถ้ามีเพื่อนอาหรับเรียนอยู่ด้วยก็ช่วยได้บ้าง แต่บงวิชาก็มีตำรารุ่นพี่ได้ทิ้งเอาไว้ แต่ก็ไม่พอ เราต้องหาเพิ่มเติม ถ้าเราไม่สามารถพูดได้ อ่านได้ เขียนได้ ก็ต้องทำการบ้านกันหนักหน่อย เพราะที่นี่ไม่มีคนสอนต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก ขอฝากคำว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น คนอื่นทำได้ เราต้องทำได เขาก็คือ คนเหมือนเรา อยู่ที่ว่าใครจะมีความมานะมากกว่ากัน

 • หมายเหตุ ถ้าวุฒิปริญญาตรีเรามีผลการเรียนภาษาอังกฤษ เราสามารถทำเรื่องยกเลิกได้ โดยไม่ต้องเรียนและไม่ต้องสอบ ถ้าไม่มีการผ่านภาษาอังกฤษ ก็ต้องทำเรื่องขอยกเลิก ไม่น่ามีปัญหา เพราะเป็นวิชา “ เลือก”
 • นักเรียนต่างชาติ แต่ละปีไม่เกิน 2-3 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอินเดีย

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/depttmom/1188.09.17.pdf

 

Faculty of Agricultural Sciences

สาขา AGRICULTURE (MICROBIOLOGY) จุลชีววิทยาทางการเกษตร

ระดับชั้น M.Sc. ปริญญาโท
ชื่อสาขาวิชา จุลชีววิทยาทางการเกษตร Agriculture(Microbiology)
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) สาขาวิชานี้ จะเน้นการเรียนเกี่ยวกับจุลินทรีย์ต่างๆทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อุตสาหกรรม และทางการแพทย์ พร้อมทั้งการปฏิบัติด้วย
ระยะเวลาปี 2 ปี
ค่าลงทะเบียน 1,250 ดอลลาร์  และ เงินรูปีประมาณ 14,000 (ผู้หญิง) ,15,000 (ผู้ชาย)
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี พืชศาสตร์
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 4  เทอม
จำนวนวิชา                  เทอมที่ 1 หกตัว คือทฤษฏี 5 ตัว ปฏิบัติ  1ตัว พร้อมสอบสัมภาษณ์

เทอมที่ 2 เจ็ดตัว คือทฤษฏี 5 ตัว ปฏิบัติ  1ตัว พร้อมสอบสัมภาษณ์ และสัมมนา 1 ตัว

เทอมที่ 3 หกตัว คือทฤษฏี 4 ตัว ปฏิบัติ  1ตัว พร้อมสอบสัมภาษณ์ และสัมมนา 1 ตัว

เทอมที่ 4 ห้าตัว คือทฤษฏี 3 ตัว ปฏิบัติ  1ตัว โปรเจค 1 ตัว และสัมมนา 1 ตัว

 

สอบเก็บคะแนน ทฤษฏี  25 คะแนนเต็ม ปฏิบัติ ปฏิบัติ 30 คะแนน พร้อมสอบสัมภาษณ์
สอบใหญ่ ทฤษฏี  50 คะแนนเต็ม ปฏิบัติ ปฏิบัติ 75 คะแนน พร้อมสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ อยู่ในรายวิชาปฏิบัติ Lab
อื่นๆเพิ่มเติม เวลาเรียนจะเรียนตั้งแต่ 08.00-16.20 น. เนื่องจากมีภาคปฏิบัติด้วย

*ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/course/10388.pdf

 

Faculty of Science

สาขา Master in Computer Science and Applications (MCA)

ระดับชั้น MCA (ปริญญาโท)
ชื่อสาขาวิชา Computer Science and Applications
ศึกษาเกี่ยวกับ (ภาพรวม) Computer, Program,Maths
ระยะเวลาปี 3 ปี
ค่าลงทะเบียน 1600 ดอลล่าร์ และ 4500 รูปี และ1000 ดอลล่าร์ต่อปี
คุณสมบัติพื้นฐาน จบปริญญาตรี Science-Match
ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษ ฮินดี้
จำนวนเทอมการศึกษา ทั้งหมด 6 เทอม 3 ปี
จำนวนวิชา                                                                            13 subjects
สอบเก็บคะแนน   30 คะแนน
สอบใหญ่  70 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
อื่นๆเพิ่มเติม *ข้อมูลรายวิชาที่เรียนดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/newdata/syllabus/10899.pdf

 

*ข้อมูลทุกคณะและทุกระดับชั้น สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.amu.ac.in/department.jsp

** ค่าลงทะเบียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่มหาวิทยาลัย

** เป็นข้อมูลของคณะที่นักศึกษาไทยเรียนอยู่เท่านั้น มีคณะต่างๆที่เปิดสอนต่างๆอีกมากมาย สามารถหาข้อมูลโดยตรงได้ทีเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยอาลิการ์ www.amu.ac.in